Privacybeleid Happy Crafting Venlo

 

Happy Crafting Venlo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.happycraftingvenlo.nl/

Henri Uyttenbroeckstraat 40, 5913 WE Venlo

KvK: 72274131

E-mailadres: info@happycraftingvenlo.nl

Telefoonnummer: 0630021010

Voor vragen over dit privacy beleid, de verwerking van uw persoonsgegevens en het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met Debbie van Bergen. Zij is te bereiken via info@happycraftingvenlo.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Happy Crafting Venlo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt, op onze website een account aanmaakt, producten bestelt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld voor het invullen van het contactformulier of het gastenboek. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@happycraftingvenlo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Happy Crafting Venlo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw bestelling, waaronder levering van de bestelde producten en/of diensten

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om contact met u op te nemen nadat u het contactformulier op de website hebt ingevuld

- Om u de mogelijkheid te geven een bericht in ons gastenboek achter te laten

- Zodat u een account kunt aanmaken op onze website

 

Als u een bestelling plaatst op onze website, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. In dat geval is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een koopovereenkomst of een overeenkomst tot de levering van diensten die tot stand is gekomen tussen uzelf en Happy Crafting Venlo.

Indien u een account aanmaakt op onze website, contact met ons opneemt via het contactformulier of door een bericht achter te laten in het gastenboek, dan zullen wij uw persoonsgegevens slechts verwerken indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming kan te allen tijde door u worden ingetrokken.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien wij hiertoe verplicht zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Happy Crafting Venlo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@happycraftingvenlo.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Happy Crafting Venlo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld persoonsgegevens aan PostNL, zodat zij de door u bestelde producten bij u kunnen bezorgen. Daarnaast maken wij gebruik van een derde partij die zorgdraagt voor de afhandeling van iDeal-betalingen.

In geval u toestemming geeft voor de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derde partijen, dan kunnen wij uw persoonsgegevens aan derde partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waarvoor u toestemming geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen.

Wij zullen nooit persoonsgegevens verstrekken aan partijen buiten de Europese Unie, tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens slechts doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Happy Crafting Venlo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om onze producten en/of diensten te kunnen leveren.

U kunt een account aanmaken op onze website. Inactieve account zullen wij na een periode van twee jaar verwijderen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Happy Crafting Venlo gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Info@happycraftingvenlo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Happy Crafting Venlo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerking onverlet.

Happy Crafting Venlo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Happy Crafting Venlo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links van de websites van derden.